Chương trình đang phát: Theo dòng thời sự sáng

Giờ phát: 07h00-08h30

Giờ phát: 08h30-08h40

Chương trình: Quảng cáo-Chuyên mục